messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังน้ำขาว
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
check_circle สภาพทั่วไป
ประวัติ อบต. วังน้ำขาว
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 เดิมเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ชั้น 5 ปรับเป็นขนาดเล็ก จากองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก ปรับเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2551

ประวัติตำบลวังน้ำขาว
เมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2480 พื้นที่ ต.วังน้ำขาว อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ อันได้แก่ - ทรัพยากรป่าไม้ ทั้งไม้เต็ง,ไม้รัง,ไม้แดง,ไม้ประดู่ และไม้สัก - ทรัพยากรน้ำ มีลำคลองขนาดใหญ่ 2 สายด้วยกัน (ปัจจุบันได้แก่ คลองวังน้ำขาว และคลองห้วยไคร้) นอกจากนั้น ยังชุกชุมไปด้วยสัตว์ป่านานาพันธุ์ เช่น เสือโคร่ง วัวกระทิง เป็นต้น และอีก 10 กว่าปีต่อมา (โดยประมาณ) ด้วยเห็นว่าบริเวณแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างมาก ชาวบ้านจึงเริ่มเข้ามาตั้งรกรากโดยเริ่มบุกเบิกป่าไม้เพื่อจับจองเป็นพื้นที่ทางการเกษตร เมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้น การบุกเบิกป่าขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ จึงค้นพบว่ามีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ (ปัจจุบันอยู่บริเวณ หมู่ 7) บริเวณดังกล่าวมีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบต่ำ ภายในแหล่งน้ำยังมีวังน้ำขนาดใหญ่พอประมาณ ดินมีลักษณะเป็นดินไข น้ำจึงมีสีขาวใส คล้ายกับน้ำมะพร้าวอ่อน มีน้ำอยู่ตลอดปี และเมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้นพอประมาณแล้ว จึงได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นหมู่บ้าน พวกเขาจึงนำเอาวังน้ำขนาดใหญ่ดังกล่าวมาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านวังน้ำขาว" และนำเอาหมู่บ้านส่วนหนึ่งของหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านด่าน มาร่วมตั้งเป็นตำบลใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2515 โดยประมาณ จึงตั้งเป็น "ตำบลวังน้ำขาว" ประกอบไปด้วย หมู่บ้าน 5 หมู่บ้านด้วยกัน อันได้แก่ - หมู่ที่ 1 บ้านคลองสระเกษ - หมู่ที่ 2 บ้านวังน้ำขาว - หมู่ที่ 3 บ้านลานดู่ - หมู่ที่ 4 บ้านวังโคนไผ่ - หมู่ที่ 5 บ้านห้วยไคร้ และมร นายไสว คล่ำคง เป็นกำนันคนแรกของตำบลวังน้ำขาว

ที่ตั้งและอาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 37 หมู่ 2 ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย อยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย ระยะห่างจากอำเภอบ้านด่านลานหอย ประมาณ 12 กิโลเมตร ตำบลวังน้ำขาวมีพื้นที่ทั้งหมด 72,500 ไร่ หรือ 121 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ มีภูเขาบางส่วน มีลำคลองไหลผ่านหลายสาย แต่ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี พื้นที่ส่วนใหญ่จึงใช้น้ำฝนเป็นหลักในการทำการเกษตร

จำนวนประชากร
ประชากรทั้งสิ้น 9,085 คน จำนวนครัวเรือน 2,484 ครัวเรือน แยกเป็น - ชาย 4,565 คน คิดเป็นร้อยละ 50.25 - หญิง 4,520 คน คิดเป็นร้อยละ 49.75 มีความหนาแน่นเฉลี่ย 75.08 คน/ตารางกิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ
- ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง - ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย - ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเมืองเก่า และ ตำบลวังทองแดง อำเภอเมืองสุโขทัย - ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย

อาณาเขตติดต่อ


เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้แบ่งการปกครองออกเป้น 17 หมู่บ้าน ได้แก่


check_circle สภาพทางสังคม
สภาพสังคม
สภาพสังคมของตำบลวังน้ำขาว มีลักษณะเป็นสังคมเกษตรกรรม ประชาชนอยู่ร่วมกันด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อยู่อย่างพอเพียง มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบล

สถานบันและองค์กรทางศาสนา
ประชากรในพื้นที่ตำบลวังน้ำขาว ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมี วัดจำนวน 2 แห่ง - วัดวังน้ำขาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 - วัดห้วยไคร้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 สำนักสงฆ์ จำนวน 10 แห่ง - วัดคลองสระเกษ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 - วัดลานทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 - วัดลานดู่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 - วัดหนองบัว ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 - วัดวังโคนไผ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 - วัดถ้ำเขาขวาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 - สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำหยก ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 - สำนักปฏิบัติธรรมวังตะเคียน ตั้งอยู่หมู่ที่ 15 - วัดน้ำลาด ตั้งอยู่หมู่ที่ 10

การศึกษาในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูทอง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานทอง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังน้ำขาว โรงเรียน จำนวน 4 แห่ง - โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว - โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ - โรงเรียนบ้านลานทอง - โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ๆ ละ 1 แห่ง รวม 17 แห่ง

การสาธารณสุข
สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 2 แห่ง - สถานีอนามัยคลองสระเกษ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 - สถานีอนามัยตำบลวังน้ำขาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

check_circle บริการขั้นพื้นฐาน
การคมนาคม
- จากจังหวัดสุโขทัย สามารถใช้เส้นทาง สายสุโขทัย-ตาก ถึงอำเภอบ้านด่านลานหอย ระยะทาง 30 กม. และเดินทางเข้า ตำบลวังน้ำขาว ระยะทาง 12 กิโลเมตร - จากจังหวัดตาก สามารถใช้เส้นทาง สายตาก- สุโขทัย ถึงอำเภอบ้านด่านลานหอย ระยะทาง 70 กม. และเดินทางเข้า ตำบลวังน้ำขาว ระยะทาง 12 กิโลเมตร - ถนนสายหลักระหว่างหมู่บ้าน เป็นถนนลาดยางบางส่วน ส่วนมากเป็นถนนดินลูกรัง - ถนนภายในหมู่บ้าน ส่วนมากเป็นถนนดินลูกรัง เป็นถนน คสล. บางส่วน

แหล่งน้ำในตำบล
แหล่งน้ำธรรมชาติ มีคลอง จำนวน 26 คลอง ได้แก่ - คลองสระเกษ - คลองตาแก้ว - คลองหนองกระทุ่ม - คลองตลุก - คลองเชือกเขาหนัง - คลองหนองตะแก - คลองกระพง - คลองวังโคนไผ่ - คลองหนองตาบัว - คลองวังน้ำขาว - คลองลานตามาก - คลองหินเสมา - คลองค้อน - คลองห้วยไคร้ - คลองไสยาศน์ - คลองตานิ่ม - คลองขมิ้น - คลองลานสะเดา - คลองโปร่ง - คลองกระดิ่ง - คลองลุรัง - คลองลานดู่ - คลองทราย - คลองหนองจิกกรี - คลองห้วยชะงอน - คลองห้วยลึก แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น - ฝาย จำนวน 9 แห่ง - ประปาหมู่บ้าน จำนวน 15 แห่ง - บ่อน้ำตื้นสาธารณะ จำนวน 30 แห่ง - อ่างเก็บน้ำขนาด 4,200,000 ลบ.ม. จำนวน 1 แห่ง - หนอง / บึง จำนวน 1 แห่ง - บ่อบาดาลสาธารณะ จำนวน 20 แห่ง - เขื่อนทดแทน จำนวน 1 แห่ง - สระเก็บน้ำ จำนวน 391 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยวในตำบล
- ถ้ำพระราม (ถ้ำเจ้าราม) เป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่ มีความสำคัญทางระบบนิเวศ คือมีค้างคาวกินแมลงอยู่มากมาย จัดตั้งเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2533 โดยมีเนื้อที่ประมาณ 11,250 ไร่ มีพืชพันธุ์ไม้ที่สำคัญเช่น มะค่าโมง ตะแบก ตะเคียน พะยอม สัก ประดู่ ฯลฯ - อ่างเก็บน้ำห้วยหนองเคาะ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ตกปลา ชมพระอาทิตย์ตกดิน ดูน้ำ ชมภูเขา รับอากาศบริสุทธิ์ ขนาด 4,200,000 ลบ.ม. - ถ้าเขาฝาง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเรียนรู้ธรรมชาติโดยเฉพาะไม้หอมจันทร์แดงและไม้จันทร์ผา

check_circle สาธารณูปโภค
ไฟฟ้าในตำบล
ประชาชนในพื้นที่ตำบลวังน้ำขาวมีครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 2,358 ครัวเรือน และยังไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 126 ครัวเรือน ซึ่งบางส่วนใช้พลังงานแสงอาทิตย์

การโทรคมนาคม
- โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 8 แห่ง - เสียงตามสาย - บริการอินเตอร์เน็ตตำบล

ประปาในตำบล
ประชาชนในตำบลมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง โดยมีประปาหมู่บ้าน จำนวน 15 แห่ง

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
- ปั๊มน้ำมัน จำนวน 1 แห่ง - ร้านขายของชำ จำนวน 45 แห่ง - โรงสี จำนวน 26 แห่ง - ร้านซ่อมรถ จำนวน 10 แห่ง - ฉางข้าว จำนวน 1 แห่ง - ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง - ร้านตัดผม จำนวน 5 แห่ง - ร้านเสริมสวย จำนวน 3 แห่ง - ร้านตัดผ้า จำนวน 1 แห่ง - ร้านก๋วยเตี๋ยว จำนวน 6 แห่ง - ร้านอาหารตามสั่ง จำนวน 1 แห่ง - ร้านวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 แห่ง -ร้านค้าชุมชน จำนวน 2 แห่ง - ร้านค้า+ปั๊ม จำนวน 3 แห่ง - สถานพยาบาล จำนวน 2 แห่ง - เสาโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 แห่ง - บ้านเช่า จำนวน 1 แห่ง - ร้านตัดผ้า จำนวน 1 แห่ง -ร้านค้า จำนวน 13 แห่ง

image ผลิตภัณฑ์
ไม้กวาดดอกหญ้า [1 ตุลาคม 2564]
 
image สถานที่สำคัญ
ถ้ำพระราม (ถ้ำเจ้าราม) (6 ภาพ)[26 กรกฎาคม 2565]
หาดเจ้าราม (3 ภาพ)[25 กรกฎาคม 2565]
วัดวังน้ำขาว (5 ภาพ)[24 กรกฎาคม 2565]
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังน้ำขาว (5 ภาพ)[23 กรกฎาคม 2565]
 
check_circle วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ ประชาชนมีสุขภาวะ สังคมสุขสมบูรณ์ ปกครองด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

check_circle ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาด้านส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการน้ำ
1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เส้นทางคมนาคม สะพาน ท่อลอดเลี่ยม 1.2 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม แหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค และการเกษตร 1.3 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างอื่น ๆ

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจ
2.1 ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ การพัฒนาทักษะ ในการประกอบอาชีพ 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ หรือเงินทุน สำหรับเศรษฐกิจหรือผลิตภัณฑ์ในชุมชน

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.1 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 3.2 ส่งเสริมสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ 3.3 ส่งเสริมการศึกษา 3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุข และสุขภาพพลานามัย 3.5 ส่งเสริมการพัฒนาบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ส่งเสริมงานด้านความมั่งคง การพัฒนาสังคม การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.1 สร้างความมั่นคงในการดำเนินชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ 4.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4.3 การบริหารจัดการภาครัฐ สนับสนุนเทิดทูนสถาบัน 4.4 สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน 4.5 ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4.6 การแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ส่งเสริม และสืบสานศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
5.1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการงานประเพณี งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 5.2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว 5.3 ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว การกีฬาและนันทนาการ

view_list โครงสร้างองค์กร
find_in_page โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | เปิดอ่าน : pageview102

check_circle บทบาทหน้าที่
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบังคับ การจัดทำทะเบียน สมาชิก อบต. คณะกรรมการบริหาร การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษา หน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 7 งาน คือ 1. งานการเจ้าหน้าที่ 2. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 3. งานส่งเสริมการเกษตร 4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5. งานสวัสดิการสังคม 6. งานกิจการสภา อบต. 7. งานบริหารงานทั่วไป

กองคลัง
กองคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปี การขยาย เวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนำส่ง รายงานเงินคงเหลือประจำการรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงิน ทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงาน ของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 5 งาน คือ 1. งานบริหารงานคลัง 2. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 3. งานการเงินและบัญชี 4. งานพัสดุและทรัพย์สิน 5. งานบริหารงานทั่วไป

กองช่าง
กองช่าง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ อบต. การอนุมัติเพื่อดำเนินการตาม โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบำรุง ซ่อม และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการโครงการ และการออกแบบก่อสร้างแก่ อบต. และหน่วยงาน อื่นที่เกี่ยวข้อง การควบคุม อาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 5 งาน คือ 1. งานแบบแผนและก่อสร้าง 2. งานสาธารณูปโภค 3. งานสำรวจและออกแบบ 4. งานควบคุมการก่อสร้าง 5. งานบริหารงานทั่วไป

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตรการแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติการศึกษา เพื่อนำไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่ การศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 6 งาน คือ 1. งานบริหารการศึกษา 2. งานกิจการโรงเรียน 3. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 4. งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 5. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6. งานบริหารงานทั่วไป

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรค การสุขาภิบาลอื่นๆ ตามแผนการสาธารณสุข และข้อบังคับตำบล การวางแผน การสาธารณสุข การประมวลและวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข งานเฝ้าระวังโรค การเผยแพร่ฝึกอบรม การให้สุขศึกษา การจัดทำงบประมาณตามแผนงานสาธารณสุข งานด้านสิ่งแวดล้อม การให้บริการสาธารณสุข การควบคุม การฆ่าสัตว์ จำหน่ายเนื้อสัตว์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ 1. งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 2. งานส่งเสริมสุขภาพ 3. งานรักษาความสะอาด 4. งานบริหารงานทั่วไป

security อำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่ของอบต.วังน้ำขาว poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : pageview78

folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
find_in_page คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ grade
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview19
คู่มือบริการประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด grade
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview22
คู่มือบริการประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ grade
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview17
คู่มือบริการประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ grade
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview13
คู่มือแนะนำ การชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview52


× องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว