องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังน้ำขาว
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
check_circle ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาด้านส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการน้ำ
1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เส้นทางคมนาคม สะพาน ท่อลอดเลี่ยม 1.2 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม แหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค และการเกษตร 1.3 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างอื่น ๆ
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจ
2.1 ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ การพัฒนาทักษะ ในการประกอบอาชีพ 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ หรือเงินทุน สำหรับเศรษฐกิจหรือผลิตภัณฑ์ในชุมชน
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.1 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 3.2 ส่งเสริมสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ 3.3 ส่งเสริมการศึกษา 3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุข และสุขภาพพลานามัย 3.5 ส่งเสริมการพัฒนาบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ส่งเสริมงานด้านความมั่งคง การพัฒนาสังคม การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.1 สร้างความมั่นคงในการดำเนินชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ 4.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4.3 การบริหารจัดการภาครัฐ สนับสนุนเทิดทูนสถาบัน 4.4 สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน 4.5 ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4.6 การแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ส่งเสริม และสืบสานศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
5.1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการงานประเพณี งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 5.2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว 5.3 ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว การกีฬาและนันทนาการ