องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังน้ำขาว
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นางสาวกาญจนา ศรเทียน
เจ้าพนักงาสาธารณสุขปฏิบัติงาน รักษา ราชการแทน ผู้อำนวยการสาธารณสุข
โทร : 055-946-840 ต่อ 15
นางสาววาสนา คงเมือง
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
โทร : 055-946-840 ต่อ 15
นางสาวกาญจนา ศรเทียน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
โทร : 055-946-840 ต่อ 15
นางสาวสุลาวัลย์ เพ็งพี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 055-946-840 ต่อ 15
นางสาวมนต์นภา ทรัพย์เมือง
จ้างเหมาบริการ