องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังน้ำขาว
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
account_box คณะผู้บริหาร
นายสุนทร แก้วเสนา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
โทร : 055-946840 ต่อ 11
นายเพียร ฤทธิ์บุรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
โทร : 055-946840 ต่อ 11
นายทองเพชร คลังแสง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
โทร : 055-946840 ต่อ 11
นางสาวบุญศิริ วิมลภักดิ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
โทร : 055-946840 ต่อ 11
account_box สมาชิกสภา
นายนิพนธ์ พ้นเคราะห์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
โทร : 081-040-5729
นายสมใจ เพ็ชรพูล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
โทร : 06-3104-6055
นายมนัส จันทร์แจ้ง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
โทร : 055-946-840 ต่อ 12
นางรัตนาภรณ์ คำสา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว หมู่ที่ 1
โทร : 083-323-7805
นายสมรส อาจใย
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว หมู่ที่ 2
โทร : 081-040-0795
นายสายัณห์ ทรัพย์ประเสริฐ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว หมู่ที่ 3
โทร : 092-368-1429
นายเอนก จันทร
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว หมู่ที่ 4
โทร : 095-354-1274
นายถาวร สมภา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว หมู่ที่ 5
โทร : 088-280-3779
นายจรัญ มะลิวัลย์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว หมู่ที่ 6
โทร : 06-4010-6315
นายทะกิจ ล้ำเลิศ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว หมู่ที่ 7
โทร : 084-5494737
ว่าง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว หมู่ที่ 8
ว่าง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว หมู่ที่ 9
นายสมชาย คุ้มทอง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว หมู่ที่ 11
โทร : 084-576-0524
นายนิกร เชียงราย
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว หมู่ที่ 12
โทร : 06-2308-5700
นายสามารถ ดิษสิน
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว หมู่ที่ 14
โทร : 06-4864-7866
นางสาวนงนุช ราชสุวรรณ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว หมู่ที่ 15
โทร : 095-292-3646
นายบรรหาร อยู่ทุ่ง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว หมู่ที่ 16
โทร : 089-267-8598
นายเชาวลิต ภูมิพัฒน์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว หมู่ที่ 17
โทร : 098-792-5188
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายมนัส จันทร์แจ้ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
โทร : 055-946-840 ต่อ 12
นางสาววัชราภรณ์ ปัญญาเครือ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 055-946-840 ต่อ 13
นางรักชนก จิตต์จริง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 055-946-840 ต่อ 14
นางรักชนก จิตต์จริง
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 055-946-840 ต่อ 16
นายสุวิทย์ บุญมา
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 055-946-840 ต่อ 18
นางสาววาสนา คงเมือง
เจ้าพนักงานธุรการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสาธารณสุข
โทร : 055-946-840 ต่อ 15
account_box สำนักปลัด
นางสาววัชราภรณ์ ปัญญาเครือ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 055-946-840 ต่อ 13
นายประทีป สุดใจหาญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 055-946-840 ต่อ 13
นางบุษบา สุดใจหาญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 055-946-840 ต่อ 13
นางสาวธนภรณ์ พุฒฤทธิ์
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 055-946-840 ต่อ 13
ว่าง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 055-946-840 ต่อ 13
นางสาวศุภรัตน์ พรรณา
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 055-946-840 ต่อ 19
นายศศิพงศ์ ศรีจริยา
นักวิชาการเกษตร
โทร : 055-946-840 ต่อ 13
นางสาวธนวรรณ วิทนา
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 055-946-840 ต่อ 13
นายณัฐวัชร อินต๊ะแสน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 055-946-840 ต่อ 22
นางสาวพิมพาภรณ์ จันทร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 055-946-840 ต่อ 13
นางสาวกาญจนารัติ อ้นอยู่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 055-946-840 ต่อ 13
นายนิรันดร์ เข็มคง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 055-946-840 ต่อ 13
นางสาวยุวดี สีเนินสวัสดิ์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 055-946-840 ต่อ 13
นางสมพร สมศรีมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
โทร : 055-946-840 ต่อ 13
นางสาวสุกัญญา แก้วเมือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
โทร : 055-946-840 ต่อ 13
นายปัญญา ปะเมทะโก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 055-946-840 ต่อ 19
นายยุทธนา อ้นอยู่
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ
โทร : 055-946-840 ต่อ 13
นายสมศรี ฤากำลัง
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 055-946-840 ต่อ 13
นายดาวรุ่ง บุตรอ่วม
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 055-946-840 ต่อ 13
นายณรงค์ศักดิ์ พุ่มทอง
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 055-946-840 ต่อ 13
นายสมจิตร สุกพุก
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
โทร : 055-946-840 ต่อ 13
นายอานนท์ สุดใจหาญ
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
โทร : 055-946-840 ต่อ 13
นายเพชร อยู่ทุ่ง
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
โทร : 055-946-840 ต่อ 13
นายบุญส่ง ธรรมกิจ
พนักงานประจำรถยนต์บรรทุกน้ำ
โทร : 055-946-840 ต่อ 13
นายองอาจ ขามโนนวัด
คนงานทั่วไป
โทร : 055-946-840 ต่อ 13
นายณัฐพล อินปล้อง
คนงานทั่วไป
โทร : 055-946-840 ต่อ 13
นางสาวขวัญเรือน สีดี
จ้างเหมาบริการ
โทร : 055-946-840 ต่อ 13
นางสาวจันทร์ทิพย์ จันทร์นาม
จ้างเหมาบริการ
โทร : 055-946-840 ต่อ 13
account_box กองคลัง
นางรักชนก จิตต์จริง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 055-946-840 ต่อ 14
นางสาวนิภา แสนเปา
นักวิชาการคลัง
โทร : 089-2715246
นางสาวเกศรินทร์ รอดพ้นภัย
นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ
โทร : 055-946-840 ต่อ 14
นางพัชราพร ธนู
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 055-946-840 ต่อ 14
(ว่าง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวขวัญใจ บุญอินทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 055-946-840 ต่อ 14
นางนันฐิกา คล่ำคง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 055-946-840 ต่อ 14
นางสาวนริชรา วันนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 092-4893730
นางสาวธนภรณ์ สอนแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 082-1717256
นางสาวมนภพร สภาวจิตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานคลัง
โทร : 090-1483356
นางสาวกานติมา อ้นอยู่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 097-3247283
นางสาวชลนิชา จันทร์แป้น
จ้างเหมาบริการ(แผนที่ภาษี)
โทร : 085-7274748
นางสาวพิมพ์ชนก คำแก้ว
จ้างเหมาบริการ(แผนที่ภาษี
โทร : 095-3201027
นางสาวสมิตา ดวงแก้ว
จ้างเหมาบริการ(แผนที่ภาษี)
โทร : 061-2969126
นายวราสันต์ คล่ำคง
จ้างเหมาบริการ(แผนที่ภาษี)
โทร : 0980064269
account_box กองช่าง
นางรักชนก จิตต์จริง
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 055-946-840 ต่อ 16
(ว่าง)
นายช่างเขียนแบบ
(ว่าง)
นายช่างสำรวจ
(ว่าง)
นายช่างโยธา
นางสาวลักขณา แก้วจันทร์เพชร
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 055-946-840 ต่อ 16
นางสาวอัมพวัน อ่อนจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 055-946-840 ต่อ 16
นายวิทวัส คล่ำคง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 055-946-840 ต่อ 16
นายวิชัย กลาดเกลื่น
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 055-946-840 ต่อ 16
นางสาวสัภยา อิ่มบู่
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
โทร : 055-946-840 ต่อ 16
นายจีรวัฒน์ ใจอยู่
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
โทร : 055-946-840 ต่อ 16
นายสหชาติ ทรัพย์ประมูล
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 055-946-840 ต่อ 16
นายณัฐวุฒิ พามขุนทด
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 055-946-840 ต่อ 16
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายสุวิทย์ บุญมา
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 055-946-840 ต่อ 18
นายสุวิทย์ บุญมา
นักวิชาการศึกษา
โทร : 055-946-840ต่อ 18
(ว่าง)
นักสันทนาการ
นางสาวสุภาวรรณ์ ด้วงประสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
โทร : 055-946-840 ต่อ 18
นายภัฑรกิจ ไชยถา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโคนไผ่
โทร : 055-615-449
นางสาวศุภมาส อินต๊ะอุ่นวงศ์
ครู
โทร : 055-615-449
นางสาวชลดา รัดบ้านด่าน
ครู
โทร : 055-615-449
นางวิไลพร พุฒฤทธิ์
ครู
โทร : 055-615-449
นางศศิวิมล ชัยวงค์
ครู
โทร : 055-615-449
นางรำเทียน ขำคะจร
ครู
โทร : 055-615-449
นางภุมรินทร์ ระดาดก
ครู
โทร : 055-165-449
นางสาวขวัญฤทัย นัดชื่น
ครู
โทร : 055-615-449
นางอรวรรณ พิมสร
ครู
โทร : 055-946-840 ต่อ 18
นางชวา ปล้องเข็ม
ครู
โทร : 055-946-840 ต่อ 18
นางสาวถวิล มากอยู่
ครู
โทร : 055-946-840 ต่อ 18
นางสายใจ สิงห์วิบูลย์
ครู
โทร : 055-946-840 ต่อ 18
นางสาวกนกภัทร ทิมรุ่ง
ครู
โทร : 055-946-840 ต่อ 18
นายสุนทร จันทร์สงเคราะห์
ผู้ช่วยครู
โทร : 055-615-449
นางสาวกัลยา ราชลำเนาว์
ผู้ช่วยครู
โทร : 055-615-449
นายสันติสุข แพงมี
ผู้ช่วยครู
โทร : 055-615-449
นางสาววลัยภรณ์ ศุภรัตนาภิรักษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 055-615-449
นางสาววาสนา ศรีสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 055-946-840 ต่อ 18
นางสาวสมประสงค์ อินทร์ปรางค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 055-946-840 ต่อ 18
นางสาวกมลลักษณ์ แสงสว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 055-615-449
นายสายยันต์ แก้วนิล
นักการภารโรง
โทร : 055-615-449
นางประจวบ พุ่มพวง
แม่บ้าน
โทร : 055-615-449
นางระพีพรรณ บุตรอ่วม
ผู้ดูแลเด็ก (วัดวังน้ำขาว)
โทร : 055-946-840 ต่อ 18
นางสาวฐิติพร สุวรรณทอง
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.ภูทอง)
โทร : 055-946-840 ต่อ 18
นางสาวสุวรรณ ทนคง
จ้างเหมาบริการ (ศพด.วัดวังน้ำขาว)
โทร : 055-946-840 ต่อ 18
นางสาวจำนง แสงตระการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ศพด.ภูทอง)
โทร : 055-946-840 ต่อ 18
นางสาวสาวิตรี มั่นพุ่ม
พนักงานจ้างเหมาบริการ(โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่)
โทร : 055-615-449
นางสาวแววตา ฟักเสือ
พนักงานจ้างเหมาบริการ(โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่)
โทร : 055-615-449
นางสาวสุพัตร ไกรกิจราษฎร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ(โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่)
โทร : 055-615-449
นางสาวพัชราพรรณ วันทุมมา
พนักงานจ้างเหมาบริการ(โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่)
โทร : 055-615-449
นางสาวเพ็ญผกา เมืองทิพย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ (วัดวังน้ำขาว)
โทร : 055-946-840 ต่อ 18
นางทองม้วน สะอู
พนักงานจ้างเหมาบริการ(โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่)
โทร : 055-615-449
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นางสาววาสนา คงเมือง
เจ้าพนักงานธุรการรักษา ราชการแทน ผู้อำนวยการสาธารณสุข
โทร : 055-946-840 ต่อ 15
นางสาววาสนา คงเมือง
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 055-946-840 ต่อ 15
นางสาวกาญจนา ศรเทียน
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
โทร : 055-946-840 ต่อ 15
นางสาวสุลาวัลย์ เพ็งพี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 055-946-840 ต่อ 15
account_box กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน