องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังน้ำขาว
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
account_box กองคลัง
นางสาวนิภา แสนเปา
นักวิชาการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
โทร : 055-946-840 ต่อ 14
นางสาวนิภา แสนเปา
นักวิชาการคลัง ชำนาญการ
โทร : 089-2715246
นางสาวเกศรินทร์ รอดพ้นภัย
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทร : 055-946-840 ต่อ 14
นางพัชราพร ธนู
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
โทร : 055-946-840 ต่อ 14
นางสาวสุจิตรา พรมมี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
โทร : 055-946-840 ต่อ 14
นางสาวขวัญใจ บุญอินทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
โทร : 055-946-840 ต่อ 14
นางนันฐิกา คล่ำคง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 055-946-840 ต่อ 14
นางสาวนริชรา วันนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 092-4893730
นางสาวธนภรณ์ สอนแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 082-1717256
นางสาวมนภพร สภาวจิตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง
โทร : 090-1483356
นางสาวกานติมา อ้นอยู่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 097-3247283
นางสาวชลนิชา จันทร์แป้น
จ้างเหมาบริการ(แผนที่ภาษี)
โทร : 085-7274748
นางสาวพิมพ์ชนก คำแก้ว
จ้างเหมาบริการ(แผนที่ภาษี
โทร : 095-3201027
นางสาวสมิตา ดวงแก้ว
จ้างเหมาบริการ(แผนที่ภาษี)
โทร : 061-2969126
นายวราสันต์ คล่ำคง
จ้างเหมาบริการ(แผนที่ภาษี)
โทร : 0980064269