องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังน้ำขาว
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
account_box กองช่าง
นางสาวธนิษฐ์นันท์ เอี่ยมหน่อ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 055-946-840 ต่อ 13
(ว่าง)
นายช่างเขียนแบบ
(ว่าง)
นายช่างสำรวจ
(ว่าง)
นายช่างโยธา
นางสาวลักขณา แก้วจันทร์เพชร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 055-946-840 ต่อ 16
นางสาวอัมพวัน อ่อนจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 055-946-840 ต่อ 16
นายวิทวัส คล่ำคง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 055-946-840 ต่อ 16
นายวิชัย กลาดเกลื่น
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 055-946-840 ต่อ 16
ว่าง
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
โทร : 055-946-840 ต่อ 16
นายจีรวัฒน์ ใจอยู่
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
โทร : 055-946-840 ต่อ 16
นายสหชาติ ทรัพย์ประมูล
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 055-946-840 ต่อ 16
นายณัฐวุฒิ พามขุนทด
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 055-946-840 ต่อ 16
นางสาวจิรดา วังเสนา
จ้างเหมาบริการ
นายนาวิน อินทร์หอม
จ้างเหมาบริการ
โทร : 055-946-840 ต่อ 15