องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังน้ำขาว
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
picture_as_pdf กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ 2546
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 16
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1